Vitba Active片狀亞麻籽纖維

Vitba Active片狀亞麻籽纖維
每100克能量值
  • 370千卡/1550千焦耳
每100克营养价值
  • 蛋白质: 8,0 克
  • 脂肪: 1,5 克
  • 碳水化合物: 81 克
包装类型 机重 到期日 包装数量 瓦楞纸包装量
颜色包 250克 12个月 - 24包

另请参阅